Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Lab: Halve woorden

Tijd: Hele dag
Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015

Locatie: Informatiemarkt
Programma: Engelstalig programma, Labs
Domein:

Vele van ons zullen de ervaring hebben dat het Frans dat op de middelbare school wordt gegeven, niet genoeg is om gemakkelijk alledaagse gesprekjes in Parijs te verstaan. Een belangrijke reden daarvoor is dat informeel Frans substantieel anders klinkt dan het meer formele Frans waar we mee te maken hebben gehad in het klaslokaal. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor andere vreemde talen. In alledaagse gesprekken kunnen woorden heel anders klinken dan je zou verwachten op basis van de zorgvuldige uitspraak van je leraar. Daarnaast kunnen sommige geluiden en klanken volledig verdwijnen! Dit zorgt ervoor dat informele spraak nogal moeilijk te verstaan kan zijn.

In ons Lab leer je over de verschillen tussen formele en informele spraak. Je wordt uitgenodigd om mee te doen aan een paar korte interactieve experimenten die je een indruk geven van de enorme variaties in uitspraak. Daarna zul je wellicht waarderen hoe opmerkelijk het is om spraak te verstaan.

Vrijdag: 12.00-17.00
Zaterdag: 10.00-13.00

In Nederlands en Engels

Door: Mirjam Ernestus, Louis ten Bosch, Ellen Aalders, Lisa Morano (Radboud Universiteit)
Locatie: Informatiemarktstand Radboud Universiteit

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tijd: Hele dag
Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015

Locatie: Information Market
Programma: English programme, Labs, Labs
Domein:

Many of us will have the experience that French taught in secondary school isn’t sufficient to easily understand everyday conversations in Paris. An important reason is that informal French sounds substantially different from the more formal speech that we hear in classroom settings. The same goes, of course, for other foreign languages. In everyday conversations, words may sound very different from what you would expect on the basis of your teachers’ careful style of pronunciation. Moreover, some sounds and syllables may disappear completely! This can make informal speech quite difficult to understand.

In our LAB you’ll learn more about the differences between formal and informal speech. You’re invited to participate in a few short interactive experiments that will give you a feel for the enormous variation in pronunciation. Afterwards, you’ll appreciate just how remarkable understanding speech actually is.

Friday: 12:00 – 17:00
Saturday: 10:00 – 13:00

In Dutch and English

By: Mirjam Ernestus, Louis ten Bosch, Ellen Aalders, Lisa Morano (Radboud Universiteit)
Location: information market stand Radboud Universiteit

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden